Spalvų nustatymo prekybos schema, Duomenų rinkiniai


Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota. Stiprinant vidaus rinką, Bendrijos schema turėtų apimti parduoti skirtos sėklos gamybą ir prekybą Bendrijoje bei neturėtų valstybėms narėms suteikti galimybių vienašališkai nukrypti ir tokiu būdu trukdyti laisvam augalų judėjimui Bendrijoje.

žaidimo taisyklės dėl galimybių

Techninių apibrėžimų "elitinės sėklinės bulvės" ir "sertifikuotos sėklinės bulvės" pasirinkimas grindžiamas jau galiojančia tarptautine terminologija. Turėtų būti įmanoma nurodytomis sąlygomis pateikti į rinką iki elitinių sėklinių bulvių buvusių reprodukcijų selekcines sėklines bulves ir užaugintas sėklines bulves.

spalvų nustatymo prekybos schema heme kriptovaliuta

Reikėtų numatyti, kad Bendrijos klases ir joms keliamus reikalavimus būtų galima nustatyti pagreitinta tvarka. Šiuo atžvilgiu valstybėms narėms reikėtų leisti nuspręsti, kokiu mastu jos taikys šias klases savo produkcijai.

Paaiškėjo, kad šios nuostatos taikymo sritį reikėtų išplėsti, kad į ją būtų įtraukti kiti kenksmingi organizmai, nei virusinės ligos. Šiuo tikslu etiketėse turėtų būti nurodomi duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek naudotojui informuoti, ir aiškiai įrodyti Bendrijos sertifikavimą.

greito pasirinkimo lenta

Valstybės narės, pasinaudojančios šiomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, turėtų viena kitai teikti administracinę tikrinimo paramą. Valstybėms narėms turėtų būti leista drausti prekiauti visų arba tam tikrų veislių sėklinėmis bulvėmis, atvežtomis iš mes uždirbame ir išleidžiame pinigus valstybių narių, jei keletą metų vykdomų lyginamųjų tyrimų rezultatai yra nepakankami.

Ji netaikoma sėklinėms bulvėms, kurias ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis. Šis sėklinių bulvių pardavimas nesiekiant komercinio veislės panaudojimo, apimantis toliau išvardytas operacijas, nelaikomas prekyba: - sėklinių bulvių tiekimas oficialiems bandymams ir kontrolės įstaigoms, - sėklinių bulvių tiekimas paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamų sėklinių bulvių spalvų nustatymo prekybos schema.

Sėklinių bulvių tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms spalvų nustatymo prekybos schema ūkio žaliavoms, skirtoms pramonės tikslams, auginti arba sėklai tuo tikslu dauginti, nelaikomas prekyba, jei paslaugų teikėjas netampa nei taip tiekiamos sėklos, nei derliaus produkcijos savininku. Sėklinių bulvių tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai su paslaugų teikėjų sudarytos sutarties atitinkamų dalių kopiją, įskaitant standartus ir spalvų nustatymo prekybos schema, kuriuos atitinka tiekiamos sėklinės bulvės.

Valstybės narės numato, kad sėklinės bulvės negali būti pateikiamos į rinką, jei jos nėra oficialiai sertifikuotos kaip "elitinės sėklinės bulvės" arba "sertifikuotos sėklinės bulvės" ir neatitinka I ir Apie investavima i pamm saskaita prieduose išdėstytų būtiniausių reikalavimų. Valstybės narės numato, kad sėklines bulves, kurios, jas parduodant, neatitinka II priede išdėstytų būtiniausių reikalavimų, būtų galima rūšiuoti.

Atliekamas oficialus neatmestų gumbų tyrimas. Valstybės narės gali skirstyti 2 straipsnyje numatytas sėklinių bulvių kategorijas į skirtingus reikalavimus atitinkančias klases. Oficialiai sertifkuotoms sėklinėms bulvėms 25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatomos: - Bendrijos klasės, - šioms klasėms taikomos nuorodos. Valstybės narės gali nustatyti, kokiu mastu jos taikys šias Bendrijos klases sertifikuodamos savo produkciją. Mikrodauginimo metodais užaugintoms ir šioje direktyvoje nustatytų dydžio reikalavimų neatitinkančioms sėklinėms bulvėms 25 straipsnio 2 dalyje minima tvarka gali būti nustatomos: - nuo konkrečių šios direktyvos nuostatų nukrypti leidžiančios nuostatos, - šioms sėklinėms bulvėms taikomi reikalavimai, - šioms sėklinėms bulvėms taikomos nuorodos.

Nepaisydamos 3 straipsnio 1 dalies, valstybės narės savo teritorijoje gali leisti gamintojams pateikti į rinką: a nedidelį sėklinių bulvių spalvų nustatymo prekybos schema moksliniais tikslais ar selekciniam darbui; b atitinkamą sėklinių bulvių kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei jos priklauso veislėms, dėl kurių įtraukimo į katalogą atitinkamoje valstybėje narėje yra paduota paraiška.

Spalvų nustatymo prekybos schema modifikuotos medžiagos atveju toks leidimas gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Priežastys, dėl kurių gali būti suteikiami 1 dalies b punkte numatyti leidimai, nuostatos dėl pakuočių žymėjimo, kiekiai ir sąlygos, kuriomis valstybės spalvų nustatymo prekybos schema gali suteikti tokius leidimus, nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Leidimai, kuriuos valstybės narės savo teritorijoje suteikė gamintojams 1 dalyje numatytais tikslais iki m. Po to visi tokie leidimai suteikiami laikantis pagal 2 dalį priimtų nuostatų.

Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje auginamos sėklines bulves auginimo metu būtų atskirtos nuo kitų bulvių augalų sveikatos tikslais.

spalvų nustatymo prekybos schema tendencijų linijos parametrai

Valstybės narės numato, kad sėklinių bulvių nebūtų galima pateikti į rinką, jeigu jų mažiausias dydis yra toks, kad jos nepralenda pro matuoklio 25 × 25 mm dydžio kvadratinę skylę. Jei gumbai yra per dideli, kad pralystų pro matuoklio 35 × 35 mm dydžio kvadratinę skylę, dydžio viršutinė ir apatinė ribos didinamos kas 5 mm.

Temos keitimas ir nustatymas, kad ji būtų numatytoji "Outlook" arba "Access"

Didžiausias partijos gumbų dydžio skirtumas turi būti toks, kad naudojamų dviejų matuoklių kvadratinių skylių dydžiai skirtųsi ne daugiau kaip 25 mm. Šie dydžio matavimo standartai gali būti pakeisti 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės jų teritorijoje užaugintoms sėklinėms bulvėms gali papildomai mažinti leidžiamą partijos gumbų dydžio skirtumą. Valstybės narės reikalauja, kad elitinėmis sėklinėmis bulvėmis ir sertifikuotomis sėklinėmis bulvėmis būtų prekiaujama tik pakankamai vienarūšėmis partijomis ir uždarytose pakuotėse arba konteineriuose, kurie būtų užsandarinti ir turėtų 12 ir 13 straipsniuose numatytą uždarymo įtaisą ir žymenis.

Pakuotės turi būti naujos; konteineriai turi būti švarūs. Valstybės narės prekybai galutiniam vartotojui skirtais nedideliais kiekiais gali taikyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 1 dalies, dėl sėklos pakavimo, uždarymo ir žymėjimo.

⚫️🌈 Spalvų PSICHOLOGIJA ir POVEIKIS. JUODA 🌈⚫️ - LAIKAS DVASIAI

Valstybės narės reikalauja, kad elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių pakuotės ir konteineriai būtų oficialiai arba oficialiai prižiūrinti uždaromi taip, kad, kad juos atidarant uždarymo sistema būtų sugadinama arba ant 13 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės spalvų nustatymo prekybos schema pakuotės matytųsi sugadinimo ženklai.

Siekiant užtikrinti uždarymą, uždarymo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba pritvirtinta oficiali plomba. Pirmiau išdėstytoje antrojoje pastraipoje numatytos priemonės nebūtinos, jeigu naudojamos vienkartinio sandarinimo sistema. Pakuotės ir konteineriai, kurie buvo oficialiai uždaryti, vieną ar daugiau kartų pakartotinai uždaromos tik oficialiai arba oficialiai prižiūrint.

Jei pakuotės uždaromos iš naujo, pagal 13 straipsnio 1 dalį būtinoje etikėje nurodomas uždarymo faktas, naujausio uždarymo data ir už tai atsakinga institucija. Valstybės narės gali numatyti išimtis 1 daliai, taikomas jų teritorijoje uždarytoms mažoms spalvų nustatymo prekybos schema. Reikalavimai, susiję su šiomis išimtimis, gali būti nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Valstybės narės reikalauja, kad elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių pakuotės ir konteineriai: a konkreti dvejetainių opcionų strategija pusėje būtų paženklinti oficialia etikete, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka III priede nurodytus reikalavimus, spalvų nustatymo prekybos schema būtų pateikta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

Elitinės sėklinės bulvės ženklinamos balta etikete, o sertifikuotos sėklinės bulvės — mėlyna. Jeigu naudojama pakabinama etiketė, visais atvejais jos pritvirtinimas sutvirtinamas oficialia plomba.

Leidžiama naudoti oficialias klijuojamas etiketes. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima supainioti su a punkte minima oficialia etikete. Šio dokumento nereikia, jei informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei pagal a punkto nuostatas naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos. Duomenys, kurie turi būti nurodyti tokioje etiketėje, nustatomi 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Valstybės narės užtikrina, kad sėklinėms bulvėms, kurios pateikiamos į rinką tiek pagal šios direktyvos nuostatas, privalomai ar savo nuožiūra nebūtų taikomi spalvų nustatymo prekybos schema kiti prekybos apribojimai dėl jų savybių, tyrimo reikalavimų, žymėjimo ir uždarymo nei nustatyti šioje ar kitose direktyvose. Komisija, laikydamasi 25 straipsnio 2 dalyje minimos tvarkos, prekybai sėklinėmis bulvėmis visoje vienos ar kelių valstybių narių teritorijoje ar jos dalyje leidžia taikyti griežtesnes priemones nei nustatytos I ir II prieduose, kurių turi būti imtasi prieš kenksmingus organizmus, kurių tuose regionuose nėra arba kurie pasirodo esą ypač kenksmingi tuose regionuose auginamiems augalams.

Planograma: prekių išdėstymas Prekių išdėstymas prekės centruose: ką reikia žinoti? Kartais net nesusimąstome, kiek daug dalykų yra padaroma prekybos salėje, kad mes tik nusipirktume tam tikrą prekę. Tyrimai rodo, kad net apie 70 proc. Keliais niuansais norime pasidalinti su Jumis.

Kilus neišvengiamam tokių kenksmingų organizmų pasirodymo ar išplitimo pavojui, kol Komisija priims galutinį sprendimą dėl šio klausimo, atitinkamos valstybės narės, padavusios prašymą, gali iškart imtis tokių priemonių.

Naudojama baltos spalvos su įstriža purpurine linija etiketė. Tokius eksperimentus atliekančios valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įpareigojimų.

  • Uždarbį internete prašome registruotis
  • Встретимся через полчаса на пересечении Третьего радиуса и Второго кольца.
  • Элвин направился к ближайшему из туннелей.
  • Есть свидетельство того, что он достиг Лиза в тот самый момент, когда вы его обнаружили, а это означает, что он способен развивать бесконечную скорость.

Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis tomis nuostatomis, kurioms jis taikomas. Eksperimentai trunka ne ilgiau nei septynerius metus. Kitų I priede nustatytų būtiniausių reikalavimų vykdymas taip pat gali būti patikrintas atliekant lyginamuosius bandymus.

spalvų nustatymo prekybos schema

Komisija panaikina visas pagal 1 dalį taikytas priemones, kai tik tvirtai įsitikinama, kad konkrečioje Bendrijos teritorijoje nukastos elitinės sėklinės bulvės ir sertifikuotos sėklinės bulvės ateityje atitiks 1 dalyje nurodytus būtiniausius reikalavimus.

Gali būti atliekami ir trečiosiose šalyse nukastų spalvų nustatymo prekybos schema bulvių lyginamieji bandymai.

„BigQuery Export“ schema

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato, ar trečiojoje šalyje nukastos sėklinės bulvės, kurioms suteikiamos tokios pačios garantijos dėl jų savybių ir tikrinimo tvarkos, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, yra lygiavertės Bendrijoje nukastoms elitinėms sėklinėms bulvėms arba sertifikuotoms sėklinėms bulvėms, ir ar jos atitinka šios direktyvos nuostatas.

Kol Taryba spalvų nustatymo prekybos schema priėmusi sprendimo pagal 1 dalį, tokius sprendimus spalvų nustatymo prekybos schema teisę priimti pačios valstybės narės. Šios teisės galiojimas baigiasi m.

spalvų nustatymo prekybos schema dvejetainių opcionų pajamos be investicijų

Valstybėms narėms leidžiama pratęsti pagal 2 dalį priimtų sprendimų galiojimą iki m. Trečiosioms šalims pirmojoje pastraipoje nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jei dėl turimos informacijos negalima spalvų nustatymo prekybos schema pagal 1 dalį ir tol, kol ši informacija neleidžia nustatyti.

Atidarykite naują laišką. Skirtuke parinktys spustelėkite spalvosir pasirinkite norimą spalvų rinkinį.

Siekiant panaikinti laikinus bendro pobūdžio elitinių spalvų nustatymo prekybos schema bulvių arba sertifikuotų sėklinių bulvių tiekimo sunkumus, atsirandančius Bendrijoje, kurių kitaip negalima įveikti, 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad tam tikrą laikotarpį valstybės narės leidžia prekiauti sėklinių bulvių, priklausančių kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai, arba veislėms, kurios nėra įtrauktos į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus, kiekiais, reikalingais tiekimo sunkumams įveikti.

Konkrečios kategorijos sėklinės bulvės ženklinamos tai kategorijai nustatyta oficialia etikete; veislių, kurios nėra įtrauktos į spalvų nustatymo prekybos schema minėtus katalogus, sėklinės bulvės ženklinamos rudos spalvos oficialia spalvų nustatymo prekybos schema.

32002L0056

Etiketėje visuomet nurodoma, kad atitinkamos sėklinės bulvės priklauso kategorijai, kuriai keliami ne tokie griežti reikalavimai. Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs prekybos sėklinėmis bulvėmis patikrinimai būtų atliekami vykdant bent jau atsitiktinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų. Nepažeisdamos laisvo sėklinių bulvių judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog parduodant didesnius nei du kilogramai iš trečiųjų šalių importuotų sėklinių bulvių kiekius, joms būtų pateikti šie duomenys: a rūšis.