Akcijų supirkimo galimybė, Pradedamas ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas


Akcininkų registravimo pradžia nuo val.

Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina — 4,00 eurai 13,81 Ltminimali vienos akcijos įsigijimo kaina — 2,86 eurai 9,88 litai. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti adresu Šeimyniškių g.

Akcininkai turi teisę i siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo akcijų supirkimo galimybė, be kita ko, turi būti nustatyta: 1 akcijų įsigijimo tikslas; 2 maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius; 3 terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių; 4 maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina; 5 savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos rezultatus darbuotojams, kurių profesinė veikla ir ar priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas.

Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; ii siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcijų supirkimo galimybė susirinkimo dienos raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai ar raštu susirinkimo metu; iii iš anksto akcijų supirkimo galimybė bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Šis klausimas įtrauktas į šių metų balandžio 26 dieną vyksiančio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Akcininkas, akcijų supirkimo galimybė visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susisiekite su mumis

Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

kaip užsidirbti pinigų internete dirbant namuose galite užsidirbti pinigų biržoje

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios.

Juose numatyta ne tik siūloma kaina, įskaitant ir premiją už akcijas, bet ir galimybė gauti galimų dividendų dydžio papildomą premiją. Šiuose cirkuliaruose pateiktos kitokios negu skelbtos preliminarios supirkimo kainos. Todėl Lietuvos bankas nespėjo pasisakyti dėl pasiūlytų kainų už akcijas. Bendrovės vertinimu, delistingavimo procesas stabdomas nepagrįstai ir dirbtinai. Be to, tai daro žalą smulkiesiems bendrovių akcininkams, kurie dėl keleto smulkiųjų akcininkų bandymo teisminiu keliu sustabdyti delistingavimo procesą, užkerta kelią ne tik Lietuvos bankui pasisakyti dėl kainos, bet ir kitiems smulkiesiems akcininkams parduoti akcijas palankiomis sąlygomis.

Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenįtokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą akcijų supirkimo galimybė. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.

akcijų supirkimo galimybė

Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens.

užsidirbti pinigų sinonimai geriausi kriptovaliutų keitytojai

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir akcijų supirkimo galimybė susirinkime elektroninių ryšių akcijų supirkimo galimybė. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Direktorius.