Agentų ir tarpininkų palyginimas. EUR-Lex - PC - LT


Linguee Apps

Peržiūrų: Transkriptas 1 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra Agnės Morkevičiūtės, IV kurso, komercinės teisės studijų šakos studentės Magistro darbas Prekių paskirstymo agentavimo, distribucijos bei franšizės sutarčių pagrindu palyginimas: privalumai ir trūkumai Vadovas: lekt. Marius Juonys Recenzentas: lekt. Rinkos ekonomika garantuoja ūkio subjektams sprendimų ir sutarčių laisvę, jie turi teisę pasirinkti kaip ir kokiais kanalais platinti savo gaminius.

Paskutiniu metu sumaţėjęs vietinių rinkų agentų ir tarpininkų palyginimas ir stipri uţsienio įmonių konkurencija sukelia vis agentų ir tarpininkų palyginimas ne tik vietinio, bet ir tarptautinio prekių paskirstymo poreikį.

dvejetainių variantų grafika dvejetainiai variantai su signalais

Ne tik stambioms Vakarų valstybių kompanijoms, bet ir Lietuvos bendrovėms, tampa vis labiau aktualu pradėti tiekti savo produktus į naujas uţsienio valstybių rinkas, taip pat sumaţinti personalo išlaikymo ir ūkines išlaidas. Prekių gamintojui tiekėjui 1, ketinančiam plėsti savo veiklą į naujas rinkas, reikia ne tik įvertinti ekonominius aspektus, bet ir priimti svarbų strateginį sprendimą - pasirinkti tinkamiausią teisinį veiklos modelį, kurį lemia prekių paskirstymo sutarties pasirinkimas.

Discover the world's research

Prekių paskirstymo pagrindu gali tapti agentavimo, distribucijos arba franšizės sutartis. Visos šios sutartys atlieka tą pačią ekonominę prekių paskirstymo funkciją, tačiau kiekviena iš jų turi savų teisinio reguliavimo ypatumų, privalumų bei trūkumų, kuriuos ūkio subjektui nėra paprasta visapusiškai įvertinti. Įprastai apie pusę prekės pardavimo kainos sudaro prekių paskirstymo galutiniam vartotojui išlaidos 2.

Tačiau tik nedaugelis įmonių agentų ir tarpininkų palyginimas atlikusios išsamų tyrimą ir gali pasakyti, kiek tiksliai joms kainuotų prekių paskirstymas, naudojant skirtingus prekių paskirstymo kanalus. Tik išsamiai išanalizavęs ir suvokęs agentavimo, distribucijos bei franšizės sutarčių privalumus ir trūkumus bei įvertinęs rizikas, ūkio subjektas galės priimti jam ekonomiškai naudingiausią sprendimą.

agentų ir tarpininkų palyginimas

Tinkamos sutarties dėl prekių paskirstymo sudarymas paprastai lemia, kiek potencialių klientų turės verslo subjektas ir kaip jo prekės pasieks vartotoją, kokia rinkos dalis teks įmonei, kokius susitarimus verslo subjektas turės galimybę sudaryti su kitais verslo subjektais, kokie teisės aktai bus taikomi įmonės veiklai, kokie agentų ir tarpininkų palyginimas ar įmonės bus ilgam dalykiniais ryšiais susieti su verslo subjektu, taip pat iš esmės įtakos kaštus, gaunamas pajamas bei, ţinoma, pačios prekės ir įmonės įvaizdį.

Temos originalumas. Išanalizavus negausią Lietuvos teisės doktriną darbo tema, galima teigti, kad nėra darbų, kuriuose visapusiškai būtų analizuojamas ar lyginamas prekių paskirstymas pagal agentavimo, distribucijos ir franšizės sutartis.

EUR-Lex - PC - LT

Uţsienio literatūroje šios sutartys analizuojamos daugiau, tačiau taip pat fragmentiškai: daugiausia dėmesio 1 Toliau darbe vadinama gamintojas. Distribution Channels. Understanding and Managing Channels to Market.

London and Philadelphia,p. Prekių gamintojui, siekiančiam teisiškai įvertinti visas tris sutartis bei pasverti pagrindinius jų privalumus ir trūkumus, tokia fragmentinė sutarčių analizė teisės doktrinoje yra nepakankama.

Recommendations

Šio darbo naujumas bei originalumas pasireiškia temos nagrinėjimo visapusiškumu: darbe bus nurodomi svarbiausi ekonominiai veiksniai, darantys įtaką prekių paskirstymo kanalo pasirinkimui, nagrinėjami įvairūs kiekvienos sutarties atskiri aspektai, remiantis konkurencijos teisės normomis, bus agentų ir tarpininkų palyginimas leidţiami ribojimai sutartyse ir kita. Taigi, toks visapusiškas nagrinėjamų sutarčių privalumų ir trūkumų nustatymas bei jų palyginimas tarpusavyje yra naujas teisės doktrinoje.

Tyrimo tikslas įvertinti ir palyginti prekių paskirstymą agentavimo, distribucijos ir franšizės sutarčių pagrindu.

geriausi kriptovaliutų kranai 2020 m

Siekiant šio tikslo, darbe atskirai analizuojama kiekviena iš sutarčių bei teisiškai įvertinami šių sutarčių privalumai ir trūkumai prekių gamintojui.

Atskleidus pagrindinius agentavimo, distribucijos ir franšizės sutarties teisinio reguliavimo ypatumus, galinčius lemti gamintojo sprendimą dėl prekių paskirstymo sutarties pasirinkimo, visos trys sutartys bus lyginamos tarpusavyje tam, kad pasiūlyti gamintojui optimaliausią sprendimą dėl prekių paskirstymo sutarties pasirinkimo.

52012PC0360

Tyrimo objektas. Magistro darbo objektas yra Lietuvos civilinės teisės normų bei ES konkurencijos teisės normų, taikomų agentavimo, agentų ir tarpininkų palyginimas ir franšizės sutartims analizė, kuri leidţia nustatyti pagrindinius šių sutarčių teisinio reglamentavimo ypatumus, privalumus ir trūkumus.

Tam, kad visapusiškai įvertinti ir palyginti prekių paskirstymą pagal visas tris sutartis, darbe didţiausias dėmesys skiriamas nagrinėjamų sutarčių ar jų šalių poţymiams, rūšims, svarbiausioms šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms, atlygio mokėjimo bei rizikos pasidalijimo klausimams, atsakomybei, sutarčių pabaigos ypatumams, lemiantiems atitinkamus prekių paskirstymo pagal nagrinėjamas sutartis teigiamus ir neigiamus aspektus prekių gamintojo poţiūriu.

agentų ir tarpininkų palyginimas uždirbk 2 per minutę namuose

Atsiţvelgiant į tai, kad visos trys sutartys ir jose numatyti ribojimai yra vertikalieji susitarimai konkurencijos teisės prasme, kurie gali paţeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 1 straipsnį 4, didelis dėmesys skiriamas ES konkurencijos teisės normų taikymo kiekvienai iš sutarčių 3 Toliau darbe vadinama ES m.

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį toliau EB steigimo sutartis pakeitė EB steigimo sutarties pavadinimą į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo toliau Agentų ir tarpininkų palyginimas dėl ES veikimo.

draudimo brokeriai - English translation – Linguee

EB steigimo sutarties 81 1 str. Minėtų punktų nuostatos liko nepakitusios.

Magistro darbe daromos nuorodos į Sutarties dėl ES veikimo 1 str. Kadangi Lietuvos konkurencijos teisės normos iš esmės yra perkeltos iš ES konkurencijos teisės, o kai kurie ES teisės aktai Lietuvoje taikomi tiesiogiai, darbe apsiribosime tik ES institucijų priimtais teisės aktais bei turtingesne ET Teismo praktika. Taip pat paţymėtina, kad darbas orientuotas į bendruosius agentavimo, distribucijos ir franšizės sutarčių teisinio reglamentavimo agentų ir tarpininkų palyginimas, todėl darbe nenagrinėjamas specialusis konkurencijos teisės reguliavimas atskiruose pramonės sektoriuose, kaip antai automobilių platinimo srityje, apsiribojama tik reikalavimais šalių rinkos dalių dydţiui, neaiškinant rinkos dalių nustatymo taisyklių, taip pat neanalizuojami komercinio atstovavimo ypatumai, sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutartis bei subranšizės sutartis.

Tyrimo metodai. Analizuojant prekių paskirstymą agentavimo, distribucijos ir franšizės sutarties pagrindu buvo panaudoti istorinis, sisteminis, loginis, teleologinis bei lyginamasis metodai. Istorinis metodas panaudotas nagrinėjant pasikeitusį teisinį reguliavimą, besikeičiančią ES institucijų poziciją bei aptariant Lietuvoje įtvirtintų atitinkamų teisės normų prigimtį, pavyzdţiui aptariant prekybos agento sąvokos pasikeitimus ir kilmę.

Darbe agentų ir tarpininkų palyginimas analizuojamos nagrinėjamas sutartis reglamentuojančios Lietuvos teisės normos, taip pat tiek pirminiai, agentų ir tarpininkų palyginimas užsidirbti pinigų ir iškart juos atsiimti ES konkurencijos teisės aktai ir jų santykis, daug dėmesio skiriama Europos Komisijos 6 bei ET Teismo praktikai agentavimo, distribucijos bei franšizės sutarčių vertinimo srityje.

cryptocurrency kaip užsidirbti pinigų neinvestuojant visos tiesos

Loginis metodas naudojamas analizuojant sutarčių poţymius bei agentų ir tarpininkų palyginimas sutarčių elementus, taip pat šis metodas naudojamas nustatyti sutartis reglamentuojančių teisės normų praktinio taikymo problemas, kaip pavyzdţiui, sprendţiama problema dėl franšizės sutartimi suteikto naudoti prekių ţenklo registravimo Valstybiniame patentų biure.